REACH

Rozporządzenie nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (Registration, Evaluation and Authorization of CHemicals – REACH) weszło w życie 1 czerwca 2007 r.

Rozporządzenie REACH nakłada na producentów oraz importerów substancji szereg zobowiązań związanych z produkcją, wprowadzaniem do obrotu i stosowaniem substancji w postaci własnej, jako składnika preparatu czy obecnej w wyrobie. Rozporządzenie nakłada także obowiązki na Dalszych Użytkowników substancji i preparatów chemicznych.

 

Celem Rozporządzenia REACH jest m. in.:

– zapewnienie wysokiego poziomu ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska,

– ułatwienie obrotu substancjami chemicznymi na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej,

– wzrost konkurencyjności i innowacyjności.

 

Wszelkie pytania i informacje proszę kierować na: technologia@odlew.com.pl