Flaga Unii Europejskiej

Zaproszenie do składania ofert na opracowanie Planu Rozwoju Eksportu

W związku z realizacja projektu w ramach Działania 6.1 „Paszport do eksportu” osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 prosimy o składanie ofert na opracowanie Planu Rozwoju Eksportu

 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup zewnętrznej usługi doradczej w zakresie opracowania Planu Rozwoju Eksportu w ramach Działania 6.1 „Paszport do eksportu” osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 prowadzonego na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz.U. nr 68, poz. 414 z póź. zm.).

 

Tytuł projektu:

Zakup usług doradczych w celu stworzenia Planu Rozwoju Eksportu Prec-Odlew Sp. Z o.o.

 

Termin realizacji projektu: 01.10.2011 do 31.03.2012

 

Plan Rozwoju Eksportu powinien zawierać następujące elementy:

1) informację o dacie rozpoczęcia przygotowywania dokumentu;

2) opracowania dotyczące analizy konkurencyjnej przedsiębiorstwa pod kątem produktów lub usług przedsiębiorcy;

3) opracowania dotyczące wyboru rynków docelowych działalności eksportowej;

4) opracowania dotyczące badania wybranych rynków docelowych;

5) opis bieżącej sytuacji przedsiębiorstwa w najważniejszych obszarach funkcjonowania

i prognozy rozszerzenia działalności przedsiębiorcy ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju poprzez eksport;

6) analizę SWOT dla eksportu każdego rodzaju produktu/usługi na każdym z planowanych rynków docelowych;

7) opis celów i strategii eksportowej;

8) rekomendację rozwoju działalności eksportowej;

9) wskazanie i uzasadnienie wyboru działań do realizacji przez przedsiębiorcę spośród wymienionych w § 40 ust.2 w/w Rozporządzenia;

10) szacowaną wielkość kosztów niezbędnych do sfinansowania działań koniecznych

do zrealizowania opracowanej strategii;

11) wstępny harmonogram wdrażania strategii eksportowej.

 

Plan Rozwoju Eksportu powinien w sposób kompleksowy określać strategię eksportową do realizacji w kolejnych dwóch latach.

 

Na opracowanym Planie Rozwoju Eksportu powinna być zamieszczona informacja o fakcie realizacji projektu ze środków POIG zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE)

nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz. Urz. UE L 371 z 27.12.2006)

 

Złożona oferta powinna zawierać:

 

Oferta powinna być ważna do: 30.10.2011

 

Oferta powinna być sporządzona na papierze firmowym oferenta lub opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia oraz powinna być podpisana przez oferenta. Oferta może być dostarczona:

– osobiście do siedziby firmy

– za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: m.kozien@odlew.com.pl

– faksem na numer: 12 276 49 94

– za pośrednictwem poczty na adres siedziby spółki

 

Zapytanie ofertowe zamieszczono również w siedzibie zamawiającego w miejscu publicznie dostępnym, na stronie internetowej WWW.odlew.com.pl

 

Termin składania ofert upływa w dniu: 02.09.2011

 

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

 

 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup zewnętrznej usługi doradczej w zakresie opracowania Planu Rozwoju Eksportu w ramach Działania 6.1Paszport
do
eksportuosi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 20072013 prowadzonego na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz.U. nr 68, poz. 414 z póź. zm.).

 

Tytuł projektu:

Zakup usług doradczych w celu stworzenia Planu Rozwoju Eksportu Prec-Odlew Sp. Z o.o.

 

Termin realizacji projektu: 01.10.2011 do 31.03.2012

 

Plan Rozwoju Eksportu powinien zawierać następujące elementy:

 1. informację o dacie rozpoczęcia przygotowywania dokumentu;

 2. opracowania dotyczące analizy konkurencyjnej przedsiębiorstwa pod kątem produktów lub usług przedsiębiorcy;

 3. opracowania dotyczące wyboru rynków docelowych działalności eksportowej;

 4. opracowania dotyczące badania wybranych rynków docelowych;

 5. opis bieżącej sytuacji przedsiębiorstwa w najważniejszych obszarach funkcjonowania
  i
  prognozy rozszerzenia działalności przedsiębiorcy ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju poprzez eksport;

 6. analizę SWOT dla eksportu każdego rodzaju produktu/usługi na każdym z planowanych rynków docelowych;

 7. opis celów i strategii eksportowej;

 8. rekomendację rozwoju działalności eksportowej;

 9. wskazanie i uzasadnienie wyboru działań do realizacji przez przedsiębiorcę spośród wymienionych w § 40 ust.2 w/w Rozporządzenia;

 10. szacowaną wielkość kosztów niezbędnych do sfinansowania działań koniecznych
  do
  zrealizowania opracowanej strategii;

 11. wstępny harmonogram wdrażania strategii eksportowej.

 

Plan Rozwoju Eksportu powinien w sposób kompleksowy określać strategię eksportową
do
realizacji w kolejnych dwóch latach.

 

Na opracowanym Planie Rozwoju Eksportu powinna być zamieszczona informacja o fakcie realizacji projektu ze środków POIG zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE)
nr
1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz. Urz. UE L 371 z 27.12.2006)

 

Złożona oferta powinna zawierać:

 • nazwę i adres oferenta,

 • datę sporządzenia,

 • cenę całkowitą netto i brutto

 • termin ważności oferty,

 • warunki i termin płatności,

 • maksymalny czas realizacji opracowania Planu Rozwoju Eksportu,

 

Oferta powinna być ważna do: 30.10.2011

 

Oferta powinna być sporządzona na papierze firmowym oferenta lub opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia oraz powinna być podpisana przez oferenta. Oferta może być dostarczona:

– osobiście do siedziby firmy

za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: m.kozien@odlew.com.pl

faksem na numer: 12 276 49 94

za pośrednictwem poczty na adres siedziby spółki

 

Zapytanie ofertowe zamieszczono również w siedzibie zamawiającego w miejscu publicznie dostępnym, na stronie internetowej WWW.odlew.com.pl

 

Termin składania ofert upływa w dniu: 02.09.2011

 

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

 

Cena

Termin realizacji

Doświadczenie

Brak konfliktu interesów po stronie wykonawcy

Warunki płatności

Udzielone gwarancje

Zaoferowanie usług dodatkowych (np. pomoc w pozyskaniu dofinansowania na wdrożenie planu rozwoju eksportu)

Skip to content