Środowisko

 

REACH

Rozporządzenie nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (Registration, Evaluation and Authorization of CHemicals – REACH) weszło w życie 1 czerwca 2007 r.

 

Rozporządzenie REACH nakłada na producentów oraz importerów substancji szereg zobowiązań związanych z produkcją, wprowadzaniem do obrotu i stosowaniem substancji w postaci własnej, jako składnika preparatu czy obecnej w wyrobie. Rozporządzenie nakłada także obowiązki na Dalszych Użytkowników substancji i preparatów chemicznych.

Celem Rozporządzenia REACH jest m. in.:

– zapewnienie wysokiego poziomu ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska,

– ułatwienie obrotu substancjami chemicznymi na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej,

– wzrost konkurencyjności i innowacyjności.

 

Wszelkie pytania i informacje proszę kierować: technologia@odlew.com.pl

 

 

KONTENERY STALOWE

Oferowane przez nas powłoki odlewnicze dostarczamy w zakupionych w ramach Programu Regionalnego Narodowa Strategia Spójności kontenerach stalowych. Rozwiązanie to pozwoliło znacznie ograniczyć ilość opakowań wprowadzonych do obrotu oraz korzystnie wpłynęło na środowisko pracy pracowników zarówno naszej firmy jak i naszych odbiorców.

 

 

ŻYWICE FURANOWE

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008

z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, które weszło w życie z dniem 01.12.2010 r. żywice furanowe w których zawartość wolnego alkoholu furfurylowego jest wyższa niż 25% zostały zakwalifikowane jako toksyczne a nie szkodliwe jak do tej pory. Oznakowanie dostarczanych przez nas materiałów jest zgodne z nowymi przepisami. Aktualnie pracujemy nad bardziej ekologicznymi rozwiązaniami.