Flaga Unii Europejskiej

Zakup usługi doradczej – bazy danych.

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup zewnętrznej usługi doradczej w zakresie opracowania bazy danych odlewni ukraińskich, rosyjskich, niemieckich w związku z I etapem projektu realizowanego w ramach II etapu Działania 6.1 „Paszport do eksportu” osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 prowadzonego na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz.U. nr 68, poz. 414 z póź. zm.).

Tytuł projektu:

Wdrożenie przez spółkę Prec-Odlew Planu Rozwoju Eksportu przy wykorzystaniu trzech działań rekomendowanych.

Termin realizacji projektu: 01.07.2012 – 30.06.2014

Etap I: 01.07.2012 – 31.12.2012

Baza danych odlewni powinna zawierać następujące elementy:

1)    Nazwa firmy;

2)    Dane teleadresowe;

3)    Adres strony WWW

4)    Rodzaj odlewni (żeliwa, staliwa itp.);

5)    Osoby kontaktowe z działu zakupów oraz głównego technologa;

6)    Rodzaje stosowanych technologii oraz zakupywanych materiałów;

7)    Ilość zużywanych materiałów / miesiąc

8)    Rodzaj produkcji;

9)    Wielkość i ilość produkowanych odlewów / rok;

10)  Inne informacje na życzenie.

Złożona oferta powinna zawierać:

–         nazwę i adres oferenta,

–         datę sporządzenia,

–         cenę całkowitą netto i brutto

–         termin ważności oferty,

–         warunki i termin płatności,

–         maksymalny czas realizacji opracowania.

 

Oferta powinna być ważna do: 31.12.2012

Oferta powinna być sporządzona na papierze firmowym oferenta lub opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia oraz powinna być podpisana przez oferenta. Oferta może być dostarczona:

– osobiście do siedziby firmy

– za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: prec@odlew.com.pl

– faksem na numer: 12 276 49 94

– za pośrednictwem poczty na adres siedziby spółki

Zapytanie ofertowe zamieszczono również w siedzibie zamawiającego w miejscu publicznie dostępnym, na stronie internetowej www.odlew.com.pl

 

Termin składania ofert upływa w dniu: 31.08.2012

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

– Cena

– Termin i czas realizacji

– Doświadczenie / Referencje

– Kwalifikacje kluczowych osób delegowanych przez wykonawcę do wykonania   zlecenia

– Warunki płatności

– Udzielone gwarancje

– Zaoferowanie dodatkowych usług doradczych (np. poszukiwanie potencjalnych partnerów biznesowych, ocena wiarygodności partnerów, szkolenia pracowników działu handlowego).

Skip to content