Flaga Unii Europejskiej

Zapytanie ofertowe

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup

– disolwera laboratoryjnego wraz z pojemnikiem o pojemności max. 8l

w ramach Działania 2.2B „Wsparcie komercjalizacji badań naukowych”, Schemat B „Projekty inwestycyjne przedsiębiorstw z zakresu B+R” prowadzonego w ramach II Osi Priorytetowej: Gospodarka Regionalnej Szansy w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Tytuł projektu:

Wdrożenie przez firmę Prec-Odlew Sp. z o.o. technologii produkcji ekologicznych powłok ochronnych dla odlewnictwa.

Termin realizacji projektu: 01.01.2013 – 30.09.2013

Oferta powinna zawierać następujące elementy:

–         nazwę i adres oferenta,

–         datę sporządzenia,

–         cenę całkowitą netto i brutto

–         termin ważności oferty,

–         warunki i termin płatności,

–         maksymalny czas realizacji,

 

 

Oferta powinna być sporządzona na papierze firmowym oferenta lub opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia oraz powinna być podpisana przez oferenta. Oferta może być dostarczona:

– osobiście do siedziby firmy

– za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: i.talar@odlew.com.pl

– faksem na numer: 12 276 49 94

– za pośrednictwem poczty na adres siedziby spółki

Zapytanie ofertowe zamieszczono również w siedzibie zamawiającego w miejscu publicznie dostępnym, na stronie internetowej WWW.odlew.com.pl

Termin składania ofert upływa w dniu: 14.06.2013

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

– Cena

– Zgodność ofertowanego urządzenia z założeniami zapytania ofertowego i projektu

– Termin realizacji

– Doświadczenie

– Warunki płatności

– Udzielone gwarancje

Skip to content