Flaga Unii Europejskiej

Zapytanie ofertowe – usługa doradcza

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup usługi doradczej w zakresie określenia, wyselekcjonowania, sprawdzenia wiarygodności grupy docelowej potencjalnych partnerów handlowych, przygotowania ofert współpracy oraz negocjacji handlowych – dotyczy rynku niemieckiego.  Działanie realizowane jest w związku z III etapem projektu realizowanego w ramach Działania 6.1 „Paszport do eksportu” osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 prowadzonego na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz.U. nr 68, poz. 414 z póź. zm.).

Tytuł projektu: Wdrożenie przez spółkę Prec-Odlew Planu Rozwoju Eksportu przy wykorzystaniu trzech działań rekomendowanych.

Termin realizacji projektu: 01.07.2012 – 30.06.2014

Etap III: 01.07.2013 – 31.12.2013

Złożona oferta powinna zawierać:

–         nazwę i adres oferenta,

–         datę sporządzenia,

–         cenę całkowitą netto i brutto

–         termin ważności oferty,

–         warunki i termin płatności,

–         maksymalny czas realizacji usługi.

Oferta powinna być ważna do: 31.03.2014

Oferta powinna być sporządzona na papierze firmowym oferenta lub opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia oraz powinna być podpisana przez oferenta. Oferta może być dostarczona:

– osobiście do siedziby firmy

– za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: m.kozien@odlew.com.pl

– faksem na numer: 12 276 49 94

– za pośrednictwem poczty na adres siedziby spółki

Zapytanie ofertowe zamieszczono również w siedzibie zamawiającego w miejscu publicznie dostępnym, na stronie internetowej www.odlew.com.pl

Termin składania ofert upływa w dniu: 20.12.2013

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

– Cena

– Termin i czas realizacji usługi

– Doświadczenie

– Warunki płatności

Skip to content