Flaga Unii Europejskiej

Programy UE

Projekt realizowany w ramach podziałania 1.1.1. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pt : „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania grubościennych odlewów kadzi żużlowych z żeliwa i staliwa z powierzchniowymi warstwami ceramicznymi PWC”

Projekt pt.: „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania grubościennych odlewów kadzi żużlowych z żeliwa i staliwa z powierzchniowymi warstwami ceramicznymi PWC”

Celem działań jest zwiększenie trwałości eksploatacyjnej kadzi żużlowych, mierzonej liczbą napełnieni żużlem. Cel ten zostanie zrealizowany przez ograniczenie zakresu zmian temperatury szoków termicznych, którym podlega robocza warstwa kadzi, dzięki zastosowaniu powłok ceramicznych na tych powierzchniach oraz przez zwiększenie stabilności mikrostruktury tworzywa stosowanego na kadzie.

Planowane efekty
Opracowanie innowacyjnej technologii wytwarzania kadzi żużlowych z wysokojakościowego staliwa niskowęglowego o masie netto 3,4 Mg i 22,5 Mg oraz żeliwa wysokojakościowego z grafitem mieszanym (wydzielenia grafitu w postaci kulek i wermikularnego) z powierzchniowymi warstwami ceramicznymi (PWC) oraz jej wdrożenie do własnej działalności gospodarczej Wnioskodawcy- Odlewni Ostrowiec Sp. z o.o. Prec- odlew Sp. z o.o. jest Konsorcjantem, odpowiedzialnym za opracowanie struktury powłoki pasywnej i aktywnej.

Wartość projektu:
11 169 765,00 (po stronie Prec- odlew Sp. z o.o.: 2 712 537,50 zł)

Wkład UE:
7 716 589,38 (po stronie Prec- odlew Sp. z o.o.: 2 170 030,00 zł)

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju „Szybka Ścieżka”

 

Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach , Poddziałanie 1.2.1. Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw , współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego .

Projekt pt.: „Opracowanie i wdrożenie technologii otrzymywania ekologicznych spoiw (systemów) do wiązania wysokoogniotrwałych materiałów ceramicznych”

Celem projektu jest poprawa poziomu innowacyjności Spółki Prec- Odlew Sp. z o.o. dzięki wykorzystaniu rezultatów prac B+R. Cel ten jest w pełni spójny z celami poddziałania 1.2.1, określonymi w SzOOP RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014- 2020. Zostanie on osiągnięty dzięki badaniom przemysłowym i pracom rozwojowym, obejmującym nowatorską technologię wytwarzania spoiw do wiązania materiałów ceramicznych wraz z przygotowaniem do wdrożenia wyników prac B+R w działalności gospodarczej Spółki.

Planowane efekty
Opracowanie innowacyjnej technologii wytwarzania nowych produktów w postaci kleju do łączenia rdzeni i form odlewniczych, wodnych powłok ochronnych oraz sypkiej masy samoutwardzalnej ze spoiwem alkidowym.

Wartość projektu: 2 210 638,76 zł

Wkład UE: 1 661 099,68 zł

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014- 2020. Projekt realizowany w ramach konkursu Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości „Projekty badawczo- rozwojowe przedsiębiorstw”.

Projekt realizowany w ramach działania 4.1. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pt : „Opracowanie i wdrożenie produkcji innowacyjnych proekologicznych żywic furfurylowych”

Projekt realizowany w ramach działania 4.1. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pt : „Opracowanie
i wdrożenie produkcji innowacyjnych proekologicznych żywic furfurylowych”. 

Termin realizacji projektu: 01.01.2019- 31.12.2021. Jesteśmy partnerem projektu .

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Regionalne Agendy Naukowo-Badawcze (RANB)

Działanie 2.2 „Wsparcie komercjalizacji badań naukowych” Schemat B „Projekty inwestycyjne przedsiębiorstw z zakresu B+R” Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007- 2013.

Nasz projekt pt. „Wdrożenie przez firmę Prec-Odlew Sp. z o.o. technologii produkcji ekologicznych powłok ochronnych dla odlewnictwa” został wybrany do dofinansowania w ramach działania 2.2 „Wsparcie komercjalizacji badań naukowych” Schemat B „Projekty inwestycyjne przedsiębiorstw z zakresu B+R” MRPO na lata 2007- 2013. Termin realizacji projektu: 01.01.2013 – 30.09.2013.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Paszport do eksportu etap I – projekt realizowany w ramach działania 6.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Zakończyliśmy realizację I etapu projektu w ramach Działania 6.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. W ramach projektu zakupiliśmy usługi doradcze w postaci Planu Rozwoju Eksportu, który, po pozytywnej weryfikacji, będzie wdrażany w ramach II etapu Działania 6.1 PO IG.

DOTACJE NA INNOWACJE.

INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ.

 

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

 

Więcej informacji na temat PO IG : www.poig.gov.plwww.mrr.gov.plwww.parp.gov.pl 

Paszport do eksportu etap II – projekt realizowany w ramach działania 6.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Otrzymaliśmy dofinansowanie na realizację II etapu projektu w ramach Działania 6.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Realizowany jest projekt pt. „Wdrożenie przez Prec-Odlew Planu Rozwoju Eksportu poprzez realizację 3 działań rekomendowanych”. Termin realizacji projektu: 01.07.2012 – 30.06.2014.

 

DOTACJE NA INNOWACJE.

INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ.

 

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

 

Więcej informacji na temat PO IG : www.poig.gov.plwww.mrr.gov.plwww.parp.gov.pl

Podniesienie konkurencyjności Prec-Odlew Sp. z o.o. poprzez wdrożenie innowacji procesowej – projekt realizowany w ramach Działania 2.1A Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zakończyliśmy realizację projektu w ramach Programu Regionalnego Narodowa Strategia Spójności pod nazwą „Podniesienie konkurencyjności Prec-Odlew Sp. z o.o. poprzez wdrożenie innowacji procesowej”. W ramach projektu zakupiliśmy kontenery stalowe do transportu powłok odlewniczych wraz z urządzeniami mieszającymi. Pozwoliło nam to na skrócenie czasu przygotowania powłok, obniżenie kosztów transportu przy jednoczesnym zagwarantowaniu klientowi produktu gotowego do natychmiastowego użycia. Dodatkowo zastosowanie kontenerów stalowych jest rozwiązaniem ekologicznym, gdyż pozwala ograniczyć ilość opakowań wprowadzonych do obrotu a także wpływa na poprawę środowiska pracy pracowników produkcyjnych.

 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Projekt "Wiedza, praktyka, współpraca – klucz do sukcesu w biznesie"

logo_efs_kapital_ludzki

Uczestnik projektu „Wiedza, praktyka, współpraca – klucz do sukcesu w biznesie” mającym na celu wzmocnienie współpracy nauki i biznesu w Małopolsce oraz podniesienie innowacyjności i konkurencyjności firm z regionu. W ramach projektu staże w Prec-Odlew odbyło 2 pracowników naukowych.

Projekt SPiN - Skuteczny Przedsiębiorca i Naukowiec

spin_logo

Udział w projekcie SPiN – Skuteczny Przedsiębiorca i Naukowiec przygotowanym przez Centrum Transferu Technologii Medycznych Park Technologiczny Sp. z o.o. wraz z partnerami: Akademickim Inkubatorem przedsiębiorczości Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie oraz Akademickim Inkubatorem Przedsiębiorczości Politechniki Krakowskiej. Projekt jest odpowiedzią na zapotrzebowanie środowiska naukowego województwa małopolskiego w zakresie dostarczenia niezbędnej wiedzy i umiejętności praktycznej w tematach związanych z tworzeniem i prowadzeniem własnej działalności gospodarczej typu spin off/ spin out, jak również odpowiedzią na konieczność podniesienia świadomości w zakresie możliwości współpracy nauki z biznesem w regionie. W ramach projektu staże w Prec-Odlew odbyło 3 pracowników naukowych.

Skip to content