Flaga Unii Europejskiej

OGÓLNE WARUNKI DOSTAW PREC-ODLEW

OGÓLNE WARUNKI DOSTAW PREC-ODLEW
§ 1
Niniejsze ogólne warunki dostaw (dalej: OWD) stosuje się we wszystkich umowach między Prec-Odlew
Sp. z o. o. (dalej: dostawca) a podmiotem albo podmiotami obowiązanymi do odbioru rzeczy i zapłaty
ceny za rzeczy (dalej: odbiorcy), na podstawie których dochodzi do wydania rzeczy przez Prec-Odlew
Sp. z o. o., o ile te umowy nie stanowią inaczej.
§ 2
1. Wydanie rzeczy na rzecz odbiorcy następuje z chwilą ich odbioru z magazynu dostawcy przez
odbiorcę albo osobę lub osoby przez niego upoważnione.
2. Dostawca ma prawo odmówić wydania rzeczy, jeżeli zachodzą nie dające się usunąć wątpliwości
co do istnienia upoważnienia do odbioru rzeczy w imieniu odbiorcy. Dostawca nie ponosi
odpowiedzialności za powstałe z tej przyczyny opóźnienie w wydaniu rzeczy. Następcze
potwierdzenie upoważnienia przez odbiorcę nie powoduje powstania odpowiedzialności dostawcy
za opóźnienie w wydaniu rzeczy.
3. Za zgodą dostawcy odbiorca w zamówieniu może upoważnić dostawcę do zorganizowania
transportu towarów do określonego miejsca na koszt i ryzyko odbiorcy. Ryzyko uszkodzenia
towarów przechodzi na odbiorcę z chwilą załadunku towaru w magazynie dostawcy. W takim
przypadku koszt dostawy pokrywa odbiorca na podstawie faktury wystawionej przez Dostawcę.
§ 3
Odbiorca albo osoba lub osoby przez niego upoważnione potwierdzają wydanie rzeczy w formie
pisemnej.
§ 4
1. Odbiorca, osoba lub osoby przez niego upoważnione do odbioru rzeczy obowiązane są zbadać
rzeczy w sposób zwyczajowo przyjęty i niezwłocznie zawiadomić dostawcę o ewentualnych
wadach.
2. Dostawca nie odpowiada za braki ilościowe rzeczy, jeżeli odbiorca, osoba lub osoby przez niego
upoważnione dokonały odbioru rzeczy bez zastrzeżeń z magazynu dostawcy.
§ 5
1. Dostawca odpowiada z rękojmi, jeżeli zawiadomienie o stwierdzeniu wady zostanie doręczone
najpóźniej 6 miesięcy od dnia wydania rzeczy, jednak nie dłużej niż przez 1 rok od dnia wydania
rzeczy.
2. Termin, o którym mowa w ust. poprzedzającym, nie ulega przedłużeniu w przypadku usunięcia
wady albo wymiany na wolną od wad.
§ 6
W przypadku gdy rzeczy oznaczone są znakami towarowymi dostawcy, odbiorca zobowiązuje się
pozostawić znaki towarowe w stanie nienaruszonym, chyba że ich pozostawienie uniemożliwi
wykorzystanie rzeczy zgodnie z przeznaczeniem zakomunikowanym dostawcy przez odbiorcę przed
zawarciem umowy.

§ 7
Odpowiedzialność odszkodowawcza dostawcy ogranicza się do rzeczywistej szkody odbiorcy, nie wyżej
jednak niż cena określona w umowie. Nie dotyczy to przypadku wyrządzenia szkody wskutek winy
umyślnej.
§ 8
Odbiorca ponosi solidarną odpowiedzialność za naprawienie szkody wyrządzonej dostawcy przez
osobę lub osoby przez niego upoważnione.
§ 9
1. Żadna ze Stron nie odpowiada za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie zobowiązania
spowodowane siłą wyższą.
2. Za siłę wyższą uważa się okoliczności nadzwyczajne, niemożliwe do przewidzenia, których nie
można było przewidzieć lub nie można było zapobiec pomimo dołożenia należytej staranności.
3. Strona powołująca się na ograniczenie swojej odpowiedzialności z powodu siły wyższej powinna
równocześnie udowodnić fakt jej wystąpienia oraz związek przyczynowy pomiędzy jej
wystąpieniem a nienależytym wykonaniem bądź niewykonaniem zobowiązania.
§ 10
W sprawach nieuregulowanych OWD zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa.

Skip to content