Flaga Unii Europejskiej

Aluminium odlewnicze

CZYSZCZENIE METALU

Topniki i sole są to preparaty pokrywająco-rafinujące i oczyszczająco-odżużlające przeznaczone do stosowania w technologii przygotowania ciekłego metalu. Podstawową cechą tych topników i soli jest oddziaływanie fizyko-chemiczne z zanieczyszczeniami w kąpieli metalowej. Absorpcja wtrąceń niemetalicznych z ciekłego metalu uaktywnia się wraz z zastosowaniem topników i soli. Preparaty te doskonale usuwają tlenki, zanieczyszczenia i wtrącenia niemetaliczne jak również chronią ciekły metal przed działaniem czynników atmosferycznych. Odpowiedni dobór składu topników i soli pozwala osiągnąć sprzyjające warunki adhezji wtrąceń z żużlem i ekstrakcji stałych wtrąceń niemetalicznych  z ciekłego metalu. Reasumując topniki i sole zapewniają zmniejszenie strat bezpowrotnych, zwiększając czystość metalu, obniżenie poziomu zawartości wtrąceń i zanieczyszczeń gazowych , podwyższenie właściwości wytrzymałościowych, wyraźnie polepszają właściwości stopów, poprawiając znacznie uzysk.

REDUKCJA I MODYFIKACJA

Są również topniki i sole do usuwania zawartości Mg, Ca, Na w ciekłym metalu a także modyfikatory sodu. Preparaty te mogą być w postaci proszku, granulatu lub tabletek.

Dodatki stopowe wpływają na modyfikację struktury stopów, a tym samym na poprawę właściwości stopu. Efektem rozdrabniania ziarna jest poprawa lejności i podatności stopów do wypełnienia formy, ograniczenie pęknięć na gorąco i zimno, ograniczenie porowatości wodorowej i zwiększenie szczelności odlewów. Stosując środki do rozdrabniania ziarna zmniejsza się mikrosegregację chemiczną składników stopów, jak również sprzyja powstawaniu mniejszych wydzieleń faz międzymetalicznych. Dzięki temu ulegają poprawie własności mechaniczne, stan powierzchni i odporność na pękanie na gorąco. Wzrasta również efektywność procesów dyfuzyjnych w obróbce cieplnej. 

Eutektyczne i nadeutektyczne stopy AlSi stosowane w przemyśle motoryzacyjnym muszą posiadać jednorodną strukturę krzemu. Aby to osiągnąć należy modyfikować stop przez dodanie fosforu (AlCuP), dzięki czemu tworzą się drobne ziarna krzemu.

URZADZENIA DO RAFINACJI

Proces rafinacji jest jednym z podstawowych etapów w procesie obróbki ciekłego metalu, dzięki któremu są usuwane wtrącenia niemetaliczne i metaliczne pogarszające jego własności.

Zarówno stacjonarne jak i mobilne urządzenia do rafinacji aluminium dedykowane są do rafinacji w piecach topielnych jak i do kadzi odlewniczych. 

Urządzenia wtryskujące topniki, sole i modyfikatory umożliwiają wprowadzenie pod lustro metalu preparatów wpływających na poprawę jego właściwości.

Posiadamy urządzenia umożliwiające przeprowadzenie obu tych czynności jednocześnie.

POKRYCIA I PASTY OCHRONNE

Pokrycia ochronne dedykowane do odlewania grawitacyjnego i niskociśnieniowego to mieszanki izolacyjnych, smarujących i przewodzących materiałów ogniotrwałych ze spoiwami organicznymi. Pokrycia te charakteryzują się różnymi izolacyjnościami, trwałością i dają powtarzalną powierzchnię odlewów. Dostępne są pokrycia o różnej ziarnistości, spełniające różne wymagania dotyczące odlewów, wykończenia powierzchni, izolacyjności, przewodności, przyczepności pokrycia do powierzchni, wysokiej odporności na erozję i długą żywotność pokrycia a także wspomagają płynięcie metalu. Oferujemy pasty, pokrycia na kokile, rynny spustowe, narzędzia itp., które można aplikować natryskowo pistoletem niskociśnieniowym, pędzlem lub metodą zanurzeniową.

PRODUKTY SPECJALNE

W swojej ofercie posiadamy również preparaty przeznaczone do usuwania zgarów ze ścian pieca, powstałych w procesie topienia metalu. Preparat po nałożeniu na ściany pieca pod wpływem reakcji egzotermicznej powoduje zmiękczenie i rozpuszczanie narostów nie uszkadzając wymurówki pieca i tygla.

Kolejną grupą produktów są zasypki egzotermiczne oraz izolacyjne do nadlewów, dzięki którym zapobiegamy krzepnięciu metalu w nadlewie a tym samym przeciwdziałaniu powstawaniu wad.

ZAPYTAJ O PRODUKT
Skip to content