Zapytanie ofertowe – sprzęt laboratoryjny

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup

-przenośny gęstościomierz oscylacyjny z oprogramowaniem i osprzętem (zakres pomiarowy od 0 do 2g/cm3, zakres pomiaru temp. 5-30oC)

-wiskozymetr rotacyjny z oprogramowaniem i osprzętem (zakres 3-2,000.000mPas, 19 prędkości obrotowych)

-titrator do pomiaru zawartości wody metodą KF do 20 % z oprogramowaniem i osprzętem (liczba metod pomiaru min.6)

-suszarka laboratoryjne przeciwwybuchowa (zakres do 350oC)

w ramach Działania 2.2B „Wsparcie komercjalizacji badań naukowych”, Schemat B “Projekty inwestycyjne przedsiębiorstw z zakresu B+R” prowadzonego w ramach II Osi Priorytetowej: Gospodarka Regionalnej Szansy w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Tytuł projektu:

Wdrożenie przez firmę Prec-Odlew Sp. z o.o. technologii produkcji ekologicznych powłok ochronnych dla odlewnictwa.

Termin realizacji projektu: 01.01.2013 – 30.09.2013

Oferta powinna zawierać następujące elementy:

–         nazwę i adres oferenta,

–         datę sporządzenia,

–         cenę całkowitą netto i brutto

–         termin ważności oferty,

–         warunki i termin płatności,

–         maksymalny czas realizacji,

 

Oferta powinna być ważna do: 30.09.2013

Oferta powinna być sporządzona na papierze firmowym oferenta lub opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia oraz powinna być podpisana przez oferenta. Oferta może być dostarczona:

– osobiście do siedziby firmy

– za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: i.talar@odlew.com.pl

– faksem na numer: 12 276 49 94

– za pośrednictwem poczty na adres siedziby spółki

Zapytanie ofertowe zamieszczono również w siedzibie zamawiającego w miejscu publicznie dostępnym, na stronie internetowej WWW.odlew.com.pl

Termin składania ofert upływa w dniu: 22.04.2013

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

– Cena

– Zgodność ofertowanego urządzenia z założeniami zapytania ofertowego i projektu

– Termin realizacji

– Doświadczenie

– Warunki płatności

– Udzielone gwarancje